InBlog Logo

İktisat Tarihi

DATE : 2017-11-08 02:06:06
İktisat Tarihi
İktisat Tarihine Giriş – Test Soruları
Test Soruları

1. Klasik ekolün özelliklerinden hangisine Tarihçi ekol itiraz etmektedir?

a. Klasik ekolün tümevarımcı metoduna
b. Klasik ekolün gözleme önem veren metoduna
c. Klasik ekolün tümdengelimci metoduna
d. Klasik ekolün evrimci yaklaşımına
e. Klasik ekolün eskiliğine

2. İktisat tarihini, “geçmiş çağların uygulamalı iktisatıdır” şeklinde tanımlayan iktisatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

a. John R. Hicks
b. Eli Heckser
c. N. S. B. A. Grass
d. G. Unwin
e. John Clapham

3. Aşağıdaki problem alanlarından hangisi, iktisat tarihinin görevini tanımlarken kullanılan performans kavramını açıklamada kullanılmaz?

a. Ne kadar üretim yapıldığı
b. Kişi başına hasıla artışı
c. Gelir dağılımında eşitlik
d. Üretimin istikrarlı olup olmaması
e. Toplumun teknolojik düzeyi

4. Ekonomik yapı kavramını açıklamada aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a. Toplumun siyasi kurumları
b. Toplumun ekonomik kurumları
c. Toplumun toplam üretimi
d. Toplumun demografik durumu
e. Toplumun teknolojisi

5. Ekonomik inkılap kavramı hangi tür değişimler için kullanılabilir?

a. Yıllık büyüme hızının çok yüksek olması
b. Fert başına milli gelir artışının büyük olması
c. Ekonomik performansın temelden değişmesi
d. Devletin ekonomik yasaları kökten değiştirmesi
e. Gelir dağılımında adaletin sağlanması

6. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın köklü bir değişimini ifade eden neolitik inkılap yerine kullanılabilir?

a. Tarım inkılabı
b. Yeşil devrim
c. Demir çağı
d. Tunç çağı
e. Ticaret inkılâbı

7. İktisat tarihinin temel görevi, ekonomilerin performanslarında ve yapılarında zaman içinde meydana gelen önemli değişmeleri açıklamaktır. Bu tanımın içinde geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi açık bir teori kurma ve bu teorinin yanlışlanabilirliğini önceden kabul etme anlamına gelmektedir?

a. Açıklamak
b. Temel görev
c. Değişmeler
d. Yapılar
e. Zaman

8. İnsanın doğal çevresindeki hayvan ve bitkileri daha iyi tanımasını sağlayan kültürel gelişmenin tarım inkılabına yol açtığını ileri süren teori aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Resesyon teorisi
b. Gerileme teorisi
c. Çekirdek alan teorisi
d. Nüfus artışı teorisi
e. İklim değişmeleri teorisi

9. Tarıma geçişi açıklamakta hareket noktası olarak nüfusu ele alan teoriyi aşağıdakilerden hangisi ileri sürmüştür?

a. Gordon Childe
b. Robert J. Braidwood
c. Lewis R. Binford
d. N. S. B. Grass
e. Eli Heckser

10. Aşağıdakilerden hangisi Tarım İnkılabının sonuçlarından biri değildir?

a. Şehirlerin ilk kez gelişmesi
b. Sürekli teknolojik değişmenin bir kural haline gelmesi
c. Devletin siyasi bir organizasyon olarak ortaya çıkması
d. Çeşitli ekonomik organizasyon tiplerin doğması
e. Tarım hakim ekonomik faaliyet haline gelmesi

Cevap Anahtarı

1. c – Yanlış yanıt verdiyseniz, “İktisat Biliminin Doğuşu” bölümünü yeniden okuyunuz.
2. a – Yanlış yanıt verdiyseniz, “İktisatçıların ve Tarihçilerin İktisat Ta

İktisat Tarihi

Writer : Tanımlanamadı

Hello